Integritetspolicy

INLEDNING

GDPR är en förkortning som står för General Data Protection Regulation.

GDPR är EU:s dataskyddsförordning för att reglera hanteringen av personuppgifter och börjar gälla från och med den 25 maj 2018.

Din integritet är viktig för oss och därför har vi tagit fram denna policy för att förklara hur AceIQ AB (”AceIQ”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Är kund hos oss – när du köper produkter, tjänster mm
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via e-post

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras, är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna policy.

2. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till en som fysisk person som är i livet, t ex namn, e-postadress, telefonnummer, bild, personnummer och IP-adress.

3. HUR HANTERAR ACEIQ DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR?

I detta avsnitt förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig den service som krävs för de produkter och tjänster vi levererar.

3.1 NÄR DU KÖPER EN PRODUKTER, TJÄNSTER MM.

När du köper produkter, tjänster mm., hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • Uppgifter om din offert, avtal

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som kund och genomförande av de uppdrag som vi kommit överens om
 • Komma i kontakt med dig för att informera om vårt uppdrag och hjälpa er som kund
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post

Vad har vi för rättslig grund för hanteringen:

 • Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänster och/eller produkter, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster och förhindra bedrägerier.

Lagringstid:

 • Vi sparar uppgifter om dig minst 12 månader efter genomfört uppdrag för att kunna följa upp de uppdrag och tjänster som vi levererat till er.

3.2 NÄR DU KOMMUNICERAR MED ACEIQ

Du kan kommunicera med AceIQ på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, samtal och e-post.

När du kommunicerar med oss, hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss så som namn och kontaktuppgifter och ärende.

Vi hanterar dina personuppgifter för att besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, offertförfrågningar, leverera beställda tjänster och avtal och förbättra våra tjänster.

Vad har vi för rättslig grund för hanteringen:

 • Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid:

 • Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett intresse från vår sida och även från er sida.

3.3 NÄR DU DELTAR I MARKNADSAKTIVITETER ELLER KUNDUNDERSÖKNINGAR

I samband med marknadsaktiviteter (föreläsningar, kampanjer, events, etc.) eller i samband med kundundersökningar (enkäter och intervjuer, per telefon eller via e- post) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive att återkoppla till dig. Vi hanterar även dina personuppgifter för att skapa reportage och annat material för publicering på sociala medier, Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar, ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster

Vad har vi för rättslig grund för hanteringen:

 • Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid:

 • Vi sparar uppgifter om dig minst 12 månader efter genomfört marknadsaktivitet eller kundundersökning för att kunna följa upp dessa aktiviteter.

3.4 NÄR DU ANSLUTER TILL ACEIQ WI-FI ELLER ANVÄNDER ACEIQS HEMSIDA

När du ansluter till AceIQ Guest Wi-Fi är vi personuppgiftsansvariga för behandlingen som sker för att ansluta dig till Internet, men inte för den fortsatta behandlingen eller för innehållet i din kommunikation via Wi-Fi. När du ansluter dig till AceIQ Guest Wi- Fi, hanterar vi din IP-adress, MAC-adress, tidsstämplar om du använder Wi-Fi under tiden du är hos oss.

När du besöker vår hemsida hanterar vi:

 • Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida,
 • Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se Om webbplatsen

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla digitala verktyg och tjänster
 • Underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster
 • Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker

Vad har vi för rättslig grund för hanteringen:

 • Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller Wi-Fi samt med stöd av intresseavvägning för våra berättigade intressen att underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.

Lagringstid:

 • Vi sparar dina personuppgifter i 1 månad efter du har använt våra digitala kanaler och i 3 månader från att du anslutit dig till vårt Wi-Fi.

3.5 NÄR VI HAR EN SKYLDIGHET ENLIGT LAG

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Vad har vi för rättslig grund för hanteringen:

 • När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

AceIQ lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, alternativt så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

AceIQ säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT- tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för AceIQs räkning
 • Återförsäljare inom och utanför Sverige
 • Samarbetspartners
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för AceIQs räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt bokföringslagen).

7. OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se http://www.aceiq.com/om-webbplatsen.html

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

AceIQ kan komma att använda din e-postadress till direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress för direktmarknadsföring är du välkommen att höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Kontakta oss i så fall enligt följande:

 • Anmälan om reklamspärr görs till . Glöm inte att uppge namn, adress.

10. KONTAKTUPPGIFTER

AceIQ AB (org. nr. 556823-7134) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

AceIQ AB
Västra Storgatan 51B
291 31 Kristianstad

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

11. UPPDATERINGAR AV POLICY

Denna policy uppdaterades senast den 22 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.